Ủy ban Nhân quyền – (Bản chính thức) Nhận xét kết luận về báo cáo định kỳ lần thứ ba của Việt Nam

(Chuyển ngữ từ tài liệu CCPR/C/VNM/CO/3 bản gốc tiếng Anh) Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) đã xem xét báo cáo...
Tải tài liệu

Tổng hợp các khuyến nghị UPR chu kỳ 3, 2019 và phần trả lời của Việt Nam

(Tập hợp từ tài liệu A/HRC/41/7 và A/HRC/41/7/Add.1) Bản 04/7/2019. Bản đầy đủ download tại:...
Tải tài liệu

Nhận Xét Kết Luận Của Ủy Ban Chống Tra Tấn Về Báo Cáo Đầu Tiên Của Việt Nam

Ủy ban chống tra tấn đã xem xét báo cáo đầu tiên của Việt Nam (CAT/C /VNM/1) tại các cuộc họp lần thứ 1685 và 1688,...
Tải tài liệu

Nhận Xét Kết Luận Của Ủy Ban Nhân Quyền LHQ Về Việc Thực Hiện Công Ước Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị Ở VN – Kỳ Báo Cáo Thứ 3

Chiều 28.3, Ủy ban Nhân quyền giám sát Công ước về các quyền dân sự chính trị đã công bố bản Nhận xét kết...
Tải tài liệu

Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Ra Danh Sách Vấn Đề Để Thảo Luận Với Việt Nam.

Ủy ban Nhân quyền, bao gồm 18 chuyên gia độc lập, là cơ quan giám sát việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền...
Tải tài liệu

Hướng dẫn kỹ thuật cho các bên liên quan – UPR chu kỳ 3

Bản dịch sang tiếng Việt do Không Gian Nhân Quyền (Human Rights Space) thực hiện. Xem các tài liệu khác về UPR của Văn...
Tải tài liệu